• Home
  • Actuele berichten

Actuele berichten

Op 22 november is er een inloopavond voor het project Daalse Hoek. Op deze avond zullen we u het aangepaste stedenbouwkundig plan van Daalse Hoek presenteren.

donderdag, 07 september 2017

Geluidsmetingen op het schoolplein

Deze week en volgende week zal een geluidadviseur het geluidniveau meten op het schoolplein. Het doel van de meting is het vaststellen van de geluidproductie van de spelende kinderen op het plein.
Deze informatie is van belang om het geluid te berekenen als het schoolplein anders wordt gesitueerd.

Zoals bekend heeft de klankbordgroep haar zorgen geuit over de geluidsoverlast die het nieuwe schoolplein gaat geven. Deze zorgen zijn serieus genomen, reden waarom extra onderzoek wordt uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek worden eind september verwacht. Na vaststelling in het college ontvangt u nieuwe informatie.

Stedenbouwkundig plan aangepast
Inmiddels zijn alle opmerkingen verwerkt, die bij de laatste klankbordgroepbijeenkomst en het inloopmoment zijn opgehaald. Het aangepaste stedenbouwkundig plan wordt binnenkort via dit blog gecommuniceerd.

De informatieavond op 28 juni was drukbezocht. Er waren ruim 60 belangstellenden waaronder veel omwonenden, een aantal raadsleden en enkele media. Doel van de avond was om toelichting te geven op het uitgewerkte plan voor de ontwikkeling Daalse Hoek. De afgelopen tijd is in samenwerking met de klankbordgroep het plan verder uitgewerkt en deze avond bood gelegenheid kennis te nemen van de plannen.

Geluidsoverlast is de grootste zorg
Na een korte introductie door wethouder Pieter de Groene die namens wethouder Franko Zivkovic-Laurenta aanwezig was, was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze gingen vooral over het geluidsoverlast dat het nieuwe schoolplein gaat geven. Dit is bekend en daarom wordt op dit moment een extra onderzoek uitgevoerd dat gedetailleerd onderzoekt wat de mogelijke geluid (gevolgen kunnen zijn. Eerdere scans gaven echter aan dat geluid voor de realisatie van een plan binnen het stedenbouwkundig kader valt. We begrijpen dat inwoners dit onvoldoende vinden en een extra onderzoek willen. Vandaar dat we hieraan tegemoet komen. Hieruit volgt een advies waarbij duidelijk wordt welke maatregelen genomen moeten worden om het plan te kunnen realiseren. Ook waren er nog opmerkingen over de nieuwe plek van de gymzaal, de verkeerssituatie en de privacy die sommige huizen verliezen door de nieuwe ontwikkeling. Bij deze opmerkingen is afgesproken dat ze nader bekeken en onderzocht worden.

Aansluitend hebben de aanwezigen zich verspreid over een aantal presentatieschermen in de zaal. Op deze schermen werd het stedenbouwkundig kader toegelicht en konden mensen vragen stellen aan de aanwezige gemeenteambtenaren.

Het verdere proces
Op dit moment worden de laatste opmerkingen van de klankbordgroep en de informatieavond in het stedenbouwkundig kader verwerkt. Eind augustus zal het plan ter besluitvorming worden ingediend bij het college van B&W. Vervolgens wordt op 10 oktober het plan besproken in de raadscommissie waarna het tenslotte naar de gemeenteraad gaat. De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen over het stedenbouwkundig kader. We zullen u via dit blog op de hoogte houden.

Pagina 3 van 7