• Home
 • Actuele berichten

Actuele berichten

vrijdag, 10 februari 2017

Ruimtelijke onderzoeken

Vanwege de nadere uitwerking van het scenario ontwikkeling Daalsehoek met nieuwbouw voor de KBS de Pionier, dienen een aantal 'ruimtelijke' onderzoeken te worden uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van milieukundige 'verrassingen' in het gebied. Het gaat om een bodemonderzoek en een flora- en fauna onderzoek.

Het verkennend bodemonderzoek beperkt zich tot het 'prikken' met een handboor in de bodem op verschillende plekken op het perceel (buiten het gebouw). De geprikte gaten zijn nauwelijks waarneembaar.

Ook zal er een flora en fauna onderzoek plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of er beschermde dier- en plantsoorten aanwezig zijn in het beoogde plangebied. Dit zal een visuele opname zijn, waarbij de ecoloog een paar uur door het openbare gebied loopt en inventariseert of er sprake is van beschermde soorten.

De onderzoeken vinden verspreid plaats in de week van maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari. Mochten er toch vragen zijn, neem dan a.u.b. contact op met Bas Keuper van de Gemeente Stichtse Vecht.

Tijdens de inloopavond werd een uitgebreide toelichting gegeven op de ontwikkelde stedenbouwkundige scenario's. Ook is uw mening gevraagd over een mogelijkheid om de nieuwbouw van de Pionier te combineren met woningbouw. Ruim 100 personen zijn op de inloopavond afgekomen. Wij zijn hier erg blij mee omdat blijkt dat deze ontwikkeling leeft onder de inwoners. Daarnaast vinden wij ieders inbreng heel waardevol bij de verdere ontwikkeling van het plan.

Tijdens de avond is veel gelachen en het contact was erg geanimeerd. Natuurlijk waren er kritische vragen, maar daar ging het ons ook om. Die wilden wij weten. Deze gingen met name over de hoogte van het appartementengebouw en de fiets- en voetgangersentree van De Pionier. Ook is door een aantal inwoners hardop uitgesproken twijfels te hebben over de rol die ze (kunnen) hebben. Wij waarderen ieders oprechtheid en openheid en danken iedereen voor hun inbreng.

We hebben die avond de volgende opmerkingen opgehaald:

 • Hoogte appartementen gebouw terugbrengen naar 5 lagen
 • Hoogte van de bebouwing in het algemeen in relatie tot de bestaande bebouwing
 • Ingang voor fietsers en voetgangers niet via de Oude Maarsseveensevaart
 • Rooilijn van het appartementengebouw
 • Gymzaal te hoog
 • Oude Maarseveensevaart afsluiten, uitgezonderd bestemmingsverkeer
 • Hangen zien te voorkomen. Geen bankjes ed.
 • Aandacht voor het kruispunt Huis ten Boschstraat, Thorbeckelaan, Witte van Scholten
 • Handhaven hek/haag achter bebouwing. Maw goed de erfafscheidingen aangeven en invullen. Let op privacy en geluid.
 • Zonnestudie gewenst, in het bijzonder voor Thorbeckelaan 4
 • Eigendomscheck tussen Oude Maarsseveensevaart en parkeerkoffer
 • Riolering voldoet nu al niet
 • Aula anders projecteren zodat een logisch schoolplein ontstaat
 • Entree school duidelijk aangeven

Wat gaat nu gebeuren?
Eerst worden de opmerkingen verwerkt in definitief stedenbouwkundig voorstel met nieuwbouw voor De Pionier. Zodra dat plan is vastgesteld door het college van B&W wordt een nieuw inloopmoment georganiseerd. Daarna zal dit stuk via de raadscommissie Fysiek Domein ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Wij vermoeden dat dit pas in april of mei 2017 zal zijn en niet januari zoals eerder genoemd.

Om u op de hoogte te houden zullen we regelmatig berichten plaatsen op dit blog om aan te geven wat er met opmerkingen wel/of niet gebeurd is en wat de reden daarvan is.

donderdag, 27 oktober 2016

Inloopmoment op 31 oktober

Wij willen u graag een uitgebreide toelichting geven op de ontwikkelde stedenbouwkundige scenario's en uw mening op het scenario met nieuwbouw voor De Pionier peilen. Het college zal uiteindelijk uw mening in haar besluitvorming meewegen en haar keuze aan de raad voorleggen.

Op maandag 31 oktober om 19.30 uur bent u van harte welkom in het gebouw waar kinderopvang KMN Kind & Co gehuisvest is. Locatie: Plesmanlaan 446, Maarssen. De inloopavond eindigt om 21.30 uur. Wij zien u graag tijdens het inloopmoment.

Pagina 6 van 7