• Home

Alle berichten (21)

Met de input uit het inloopmoment van 31 oktober 2016, de commissie Fysiek Domein en de Stuurgroep Kindcentrum zijn we de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Alle input en opmerkingen zijn besproken en bijna allemaal overgenomen. Dit betekent dat deze zover als mogelijk zijn verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Dit plan is bijna gereed.

Vooruitlopend op het collegevoorstel hebben wij het aangepaste plan met enkele bewoners van de Oude Maarsseveensevaart gedeeld en afgelopen dinsdag spraken we daar met hen over, omdat juist deze inwoners direct aanwonend zijn en dit voor hun de grootste impact heeft. Wij gaan deze voorbesprekingen nu uitbreiden met meerdere inwoners / belanghebbenden / van verschillende omliggende straten.

Klankbordgroep
De komende weken willen we een klankbordgroep samenstellen om gedurende het proces op gezette momenten over de ontwikkeling Daalse Hoek mee te praten. Belangstelling? Geef u dan op. De tijdsinvestering zal ongeveer 3 bijeenkomsten zijn. Het eerste moment zal in mei zijn, waar we het concept stedenbouwkundig willen toelichten en bespreken.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat naar ons idee in ieder geval uit:

 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Oude Maarsseveensevaart
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Thorbeckelaan
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Witte van Scholten
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Kenedylaan
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers flats Nicolaas Maesstraat
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Kindcentrum Daalse Hoek
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers nieuw te realiseren huurwoningen
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers gehandicaptenplatform
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers fietsersbond

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan en het verzamelen van opmerkingen bij en naar hun achterban.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de klankbordgroep, meld u dan uiterlijk 23 april aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. door uw naam, adres, email en telefoonnummer achter te laten o.v.v. Aanmelding klankbordgroep ontwikkeling Daalse Hoek.

Andere betrokkenen zoals het vertegenwoordiging van het nieuw te bouwen Kindcentrum Daalse Hoek, vertegenwoordiging van Portaal, het gehandicaptenplatform en de fietsersbond zullen direct worden benaderd.

Na 23 april zal er een klankbordgroep worden samengesteld door de gemeente, waarna de klankbordgroep geïnformeerd wordt.

Wat gaat er nog meer gebeuren?

De planning is om het stedenbouwkundig plan op 20 juni aan het college van B&W en de gemeenteraad van 27 september 2017 via de commissie Fysiek Domein van 5 september 2017 voor te leggen.

Inloopmoment 28 juni

Zoals u weet is het inloopmoment voor de ontwikkeling Daalse Hoek op 28 juni 2017 gepland. Tijdens dat inloopmoment informeren we alle betrokkenen over het stedenbouwkundig plan.

U bent daar van harte welkom!

Het inloopmoment is verplaatst naar:

 • 28 juni 2017 20.00 uur – 21.30 uur.

Het inloopmoment vindt plaats in het gebouw van KBS De Pionier aan de Thorbeckelaan 2 in Maarssen-dorp.
Het stedenbouwkundig plan is bijna gereed waarbij de punten worden op de i gezet. Dit duurt langer dan gepland en daarom is het inloopmoment verplaatst.

In een eerder inloopmoment is breed opgehaald wat de wensen van omwonenden zijn. Vervolgens zijn er meerdere stedenbouwkundige scenario's verkend en daar ontstond het idee voor een scenario met nieuwbouw voor De Pionier.

Tijdens het tweede inloopmoment op 31 oktober is uw mening op dit scenario met nieuwbouw voor De Pionier gepeild en zijn opmerkingen opgehaald. Tevens is input bij De Pionier en KMN Kind & Co opgehaald. Op basis hiervan is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dat is bijna gereed, en tijdens de inloopmomenten kan iedereen dit inzien. We zijn benieuwd wat iedereen hiervan vindt. De raad moet uiteindelijk een besluit nemen over dit stedenbouwkundig plan. Die staat gepland in september. Het stedenbouwkundig plan wordt voor het inloopmoment op dit blog gedeeld.

zaterdag, 11 februari 2017

Inloopmoment op 29 maart 2017

Het volgende inloopmoment staat ingepland in het gebouw van KBS De Pionier aan de Thorbeckelaan 2 in Maarssen-dorp.

 • 29 maart 2017 20.00 uur – 21.30 uur

In een eerder inloopmoment is breed opgehaald wat de wensen van omwonenden zijn. Vervolgens zijn er meerdere stedenbouwkundige scenario's verkend en daar ontstond het idee voor een scenario met nieuwbouw voor De Pionier. Tijdens het tweede inloopmoment op 31 oktober is uw mening op dit scenario met nieuwbouw voor De Pionier gepeild en zijn opmerkingen opgehaald. Tevens is input bij De Pionier en KMN Kind & Co opgehaald. Op basis hiervan is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dat is bijna gereed, en tijdens de inloopmomenten kan iedereen dit inzien. We zijn benieuwd wat iedereen hiervan vindt. De raad moet uiteindelijk een besluit nemen over dit stedenbouwkundig plan. Die staat gepland in mei. Het stedenbouwkundig plan wordt voor het inloopmoment op dit blog gedeeld.

vrijdag, 10 februari 2017

Ruimtelijke onderzoeken

Vanwege de nadere uitwerking van het scenario ontwikkeling Daalsehoek met nieuwbouw voor de KBS de Pionier, dienen een aantal 'ruimtelijke' onderzoeken te worden uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van milieukundige 'verrassingen' in het gebied. Het gaat om een bodemonderzoek en een flora- en fauna onderzoek.

Het verkennend bodemonderzoek beperkt zich tot het 'prikken' met een handboor in de bodem op verschillende plekken op het perceel (buiten het gebouw). De geprikte gaten zijn nauwelijks waarneembaar.

Ook zal er een flora en fauna onderzoek plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of er beschermde dier- en plantsoorten aanwezig zijn in het beoogde plangebied. Dit zal een visuele opname zijn, waarbij de ecoloog een paar uur door het openbare gebied loopt en inventariseert of er sprake is van beschermde soorten.

De onderzoeken vinden verspreid plaats in de week van maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari. Mochten er toch vragen zijn, neem dan a.u.b. contact op met Bas Keuper van de Gemeente Stichtse Vecht.

Tijdens de inloopavond werd een uitgebreide toelichting gegeven op de ontwikkelde stedenbouwkundige scenario's. Ook is uw mening gevraagd over een mogelijkheid om de nieuwbouw van de Pionier te combineren met woningbouw. Ruim 100 personen zijn op de inloopavond afgekomen. Wij zijn hier erg blij mee omdat blijkt dat deze ontwikkeling leeft onder de inwoners. Daarnaast vinden wij ieders inbreng heel waardevol bij de verdere ontwikkeling van het plan.

Tijdens de avond is veel gelachen en het contact was erg geanimeerd. Natuurlijk waren er kritische vragen, maar daar ging het ons ook om. Die wilden wij weten. Deze gingen met name over de hoogte van het appartementengebouw en de fiets- en voetgangersentree van De Pionier. Ook is door een aantal inwoners hardop uitgesproken twijfels te hebben over de rol die ze (kunnen) hebben. Wij waarderen ieders oprechtheid en openheid en danken iedereen voor hun inbreng.

We hebben die avond de volgende opmerkingen opgehaald:

 • Hoogte appartementen gebouw terugbrengen naar 5 lagen
 • Hoogte van de bebouwing in het algemeen in relatie tot de bestaande bebouwing
 • Ingang voor fietsers en voetgangers niet via de Oude Maarsseveensevaart
 • Rooilijn van het appartementengebouw
 • Gymzaal te hoog
 • Oude Maarseveensevaart afsluiten, uitgezonderd bestemmingsverkeer
 • Hangen zien te voorkomen. Geen bankjes ed.
 • Aandacht voor het kruispunt Huis ten Boschstraat, Thorbeckelaan, Witte van Scholten
 • Handhaven hek/haag achter bebouwing. Maw goed de erfafscheidingen aangeven en invullen. Let op privacy en geluid.
 • Zonnestudie gewenst, in het bijzonder voor Thorbeckelaan 4
 • Eigendomscheck tussen Oude Maarsseveensevaart en parkeerkoffer
 • Riolering voldoet nu al niet
 • Aula anders projecteren zodat een logisch schoolplein ontstaat
 • Entree school duidelijk aangeven

Wat gaat nu gebeuren?
Eerst worden de opmerkingen verwerkt in definitief stedenbouwkundig voorstel met nieuwbouw voor De Pionier. Zodra dat plan is vastgesteld door het college van B&W wordt een nieuw inloopmoment georganiseerd. Daarna zal dit stuk via de raadscommissie Fysiek Domein ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Wij vermoeden dat dit pas in april of mei 2017 zal zijn en niet januari zoals eerder genoemd.

Om u op de hoogte te houden zullen we regelmatig berichten plaatsen op dit blog om aan te geven wat er met opmerkingen wel/of niet gebeurd is en wat de reden daarvan is.

Pagina 3 van 4