Alle berichten (17)

Op 22 november is er een inloopavond voor het project Daalse Hoek. Op deze avond zullen we u het aangepaste stedenbouwkundig plan van Daalse Hoek presenteren.

Zie het Wijkbericht voor meer informatie hierover.

donderdag, 16 november 2017 08:52

Nieuwe versie van het stedenbouwkundig plan

Onder Stedenbouwkundig plan vindt u de nieuwste versie van het stedenbouwkundig plan.

Op 22 november is er een inloopavond voor het project Daalse Hoek. Op deze avond zullen we u het aangepaste stedenbouwkundig plan van Daalse Hoek presenteren.

donderdag, 07 september 2017 09:23

Geluidsmetingen op het schoolplein

Deze week en volgende week zal een geluidadviseur het geluidniveau meten op het schoolplein. Het doel van de meting is het vaststellen van de geluidproductie van de spelende kinderen op het plein.
Deze informatie is van belang om het geluid te berekenen als het schoolplein anders wordt gesitueerd.

Zoals bekend heeft de klankbordgroep haar zorgen geuit over de geluidsoverlast die het nieuwe schoolplein gaat geven. Deze zorgen zijn serieus genomen, reden waarom extra onderzoek wordt uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek worden eind september verwacht. Na vaststelling in het college ontvangt u nieuwe informatie.

Stedenbouwkundig plan aangepast
Inmiddels zijn alle opmerkingen verwerkt, die bij de laatste klankbordgroepbijeenkomst en het inloopmoment zijn opgehaald. Het aangepaste stedenbouwkundig plan wordt binnenkort via dit blog gecommuniceerd.

woensdag, 19 juli 2017 13:13

Drukbezochte informatieavond Daalse Hoek

De informatieavond op 28 juni was drukbezocht. Er waren ruim 60 belangstellenden waaronder veel omwonenden, een aantal raadsleden en enkele media. Doel van de avond was om toelichting te geven op het uitgewerkte plan voor de ontwikkeling Daalse Hoek. De afgelopen tijd is in samenwerking met de klankbordgroep het plan verder uitgewerkt en deze avond bood gelegenheid kennis te nemen van de plannen.

Geluidsoverlast is de grootste zorg
Na een korte introductie door wethouder Pieter de Groene die namens wethouder Franko Zivkovic-Laurenta aanwezig was, was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze gingen vooral over het geluidsoverlast dat het nieuwe schoolplein gaat geven. Dit is bekend en daarom wordt op dit moment een extra onderzoek uitgevoerd dat gedetailleerd onderzoekt wat de mogelijke geluid (gevolgen kunnen zijn. Eerdere scans gaven echter aan dat geluid voor de realisatie van een plan binnen het stedenbouwkundig kader valt. We begrijpen dat inwoners dit onvoldoende vinden en een extra onderzoek willen. Vandaar dat we hieraan tegemoet komen. Hieruit volgt een advies waarbij duidelijk wordt welke maatregelen genomen moeten worden om het plan te kunnen realiseren. Ook waren er nog opmerkingen over de nieuwe plek van de gymzaal, de verkeerssituatie en de privacy die sommige huizen verliezen door de nieuwe ontwikkeling. Bij deze opmerkingen is afgesproken dat ze nader bekeken en onderzocht worden.

Aansluitend hebben de aanwezigen zich verspreid over een aantal presentatieschermen in de zaal. Op deze schermen werd het stedenbouwkundig kader toegelicht en konden mensen vragen stellen aan de aanwezige gemeenteambtenaren.

Het verdere proces
Op dit moment worden de laatste opmerkingen van de klankbordgroep en de informatieavond in het stedenbouwkundig kader verwerkt. Eind augustus zal het plan ter besluitvorming worden ingediend bij het college van B&W. Vervolgens wordt op 10 oktober het plan besproken in de raadscommissie waarna het tenslotte naar de gemeenteraad gaat. De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen over het stedenbouwkundig kader. We zullen u via dit blog op de hoogte houden.

vrijdag, 23 juni 2017 11:30

Inloopmoment op 28 juni 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopmoment op 28 juni 2017 20.00 uur – 21.30 uur in het gebouw van KBS De Pionier aan de Thorbeckelaan 2.

Om 20.15 geeft portefeuillehouder Franko Živković-Laurenta een korte toelichting op het stedenbouwkundig plan en stelt hij de medewerkers van gemeente Stichtse Vecht die aanwezig zijn om aan u een gedetailleerde toelichting te geven, aan u voor.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het verder uitgewerkte plan voor de ontwikkeling Daalse Hoek. In onze ogen is met de samenwerking van de klankbordgroep het plan weer beter geworden.

In beide klankbordgroepen werd onrust geuit over het schoolplein en de geluidsoverlast die dat gaat geven. Daarvoor wordt momenteel een geluidsonderzoek uitgevoerd waaruit de geluidsbelasting moet gaan blijken en welke maatregelen genomen moeten gaan worden om een goed plan te kunnen realiseren.

De opmerkingen uit de eerste klankbordgroep, zoals goothoogte vrijstaande woning Oude Maarsseveensevaart, behoud van groen, goede verkeer- en parkeeroplossing in de Thoreckelaan, zijn zoveel als mogelijk verwerkt. In de klankbordgroep die gisteren plaatsvond, is afgesproken dat we de volgende punten gaan bekijken:

  • de positie van de gymzaal; kan de gymzaal verder van de Plesmanlaan af komen te liggen?
  • profiel Thorbeckelaan; kan er een actuele verkeerstelling in de Thorbeckelaan worden gedaan?
  • Bomen; kan de boom in de geplande parkeerkoffer van de Oude Maarsseveensevaart behouden blijven?
  • Schoolplein; kan er meer duidelijkheid komen over de groene invulling van het schoolplein?

Deze punten zijn nog niet nader onderzocht en/of verwerkt in het stedenbouwkundig plan.

Binnen het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitskader met kleuren en type materialen, moet de ontwikkelaar straks zijn plan uitwerken.

We zijn benieuwd wat iedereen van het plan vindt. De raad moet uiteindelijk een besluit nemen over dit stedenbouwkundig plan. Die staat gepland in september.

Met de herontwikkeling van de Daalsehoek realiseren we een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het stedenbouwkundig plan is interactief met direct omwonenden en betrokkenen verder uitgewerkt. Het is een integraal plan dat nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21 sociale woningen, 6 twee onder één kap woningen, 11 vrijstaande woningen en buitenruimte oplevert. Maximaal 7 van de sociale woningen zullen worden gerealiseerd als zogenaamde schoolwoningen die de eerste jaren door de school gebruikt worden en later verbouwd kunnen gaan worden tot sociale woningen.

Blader door het plan of download het stedenbouwkundig plan

Pagina 1 van 3